R
X
G

Digital CircuitsNameType
DL8640DCBus receiver
DL8641DCBus receiver/driver
DL75113DCLine driver
DL8638DC8 bit bus driver
U1056DPLL synthesizer
U1159DCDivider
U320C20FCSignal processor
U74HCT00quad nand / 2 input
U74HCT02quad nor / 2 input
U74HCT03quad nand / 2 input
U74HCT046 inverter
U74HCT20dual nand / 4 input
U74HCT21quad and / 2 input
U74HCT32quad or / 2 input
U74HCT74dual D-type flip-flop
U74HCT86quad exor / 2 input
U74HCT138decoder / demultiplexer
U74HCT175quad D-type flip-flop
U74HCT192BCD up/down counter
U74HCT193binary up/down counter
U74HCT2414-bit buffer / driver
U74HCT2424-bit bus-transceiver
U74HCT2434-bit bus-transceiver
U74HCT2458-bit bus-transceiver
U74HCT253dual multiplexer
U74HCT257quad multiplexer
U74HCT3738-bit latch
U74HCT3748-bit D-type flip-flop
U74HCT5338-bit latch
U74HCT5348-bit D-type flip-flop
U804DAnalog memory & D/A converter
U807DCRemote control transmitter
U8609DCserial / parallel / serial converter

Digital CircuitsNameType
DL8640DCBus receiver
DL8641DCBus receiver/driver
DL75113DCLine driver
DL8638DC8 bit bus driver
U1056DPLL synthesizer
U1159DCDivider
U320C20FCSignal processor
U74HCT00quad nand / 2 input
U74HCT02quad nor / 2 input
U74HCT03quad nand / 2 input
U74HCT046 inverter
U74HCT20dual nand / 4 input
U74HCT21quad and / 2 input
U74HCT32quad or / 2 input
U74HCT74dual D-type flip-flop
U74HCT86quad exor / 2 input
U74HCT138decoder / demultiplexer
U74HCT175quad D-type flip-flop
U74HCT192BCD up/down counter
U74HCT193binary up/down counter
U74HCT2414-bit buffer / driver
U74HCT2424-bit bus-transceiver
U74HCT2434-bit bus-transceiver
U74HCT2458-bit bus-transceiver
U74HCT253dual multiplexer
U74HCT257quad multiplexer
U74HCT3738-bit latch
U74HCT3748-bit D-type flip-flop
U74HCT5338-bit latch
U74HCT5348-bit D-type flip-flop
U804DAnalog memory & D/A converter
U807DCRemote control transmitter
U8609DCserial / parallel / serial converter